Browse By

FARNÍ DEN

Doba dovolených a prázdnin pomalu končí. Pojďme si společně užít posledních dnů volna při společném Farním dnu, který proběhne 28. srpna na farní zahradě. Téma farního dne: Křest. Co jiného jste v Roce křtu čekali? 🙂

Promluva z 21. neděle v mezidobí – Kým jsi pro mě, Ježíši?

To je zase tak výmluvné evangelium! Ježíš se ptá učedníků, za koho jej lidé pokládají, a teď slyší různé názory a jako by ho to ani nějak moc nezajímalo, míří přímo k učedníkům: Za koho mě pokládáte vy? Tak to známe dobře. I my bychom Pánu Ježíši mohli tlumočit různé názory, názory lidí světa na Boha, na církev, na to nebo ono v církvi, v křesťanském životě. Ale ta Ježíšova otázka bude mířit přímo do jádra naší bytosti: A co

Promluva z 20. neděle v mezidobí – Návod píše konstruktér

Dnešní druhé čtení mluví o lidech, kteří upadli do neposlušnosti. To je něco, co nejednoho člověka naježí: Proč mám Boha poslouchat, proč si nemůžu udělat po svém, proč Bůh se mnou manipuluje, proč Bůh se mnou „šachuje, proč mi Bůh něco přikazuje, proč mi Bůh něco zakazuje, proč mě Bůh k něčemu vede, já si chci žít po svém, já si chci žít tak, jak já to uznám za vhodné… Mohli bychom na tuto otázku nahlížet z různých zorných úhlů:

Promluva z 19. neděle v mezidobí – Dívej se Ježíšovi do očí

V listu Židům čteme jednu moc důležitou myšlenku pro náš duchovní život: Mějte oči upřeny na Ježíše. (Žd 12,2). Můžeme si všimnout v dnešním evangeliu: Dokud Petr je upjatý na Ježíše, tak po vlnách jde. Když ale ztratí Ježíše z očí, tak do těch vln „zahučí“. Mějte oči upřeny na Ježíše… Chtěl bych se vámi podělit o pár hezkých myšlenek na toto téma, jak je obsahuje kniha P. Eliase Velly Zakotvit svůj život v Bohu: Svatí Otcové pouště měli velmi

Promluva z 18. neděle v mezidobí – Autorita

Spolu s Učící se církví máme se dnes společně zamýšlet nad záležitostí, které se říká autorita. Slyšeli jsme v dnešním úryvku evangelia, že Ježíš opravdu autoritou byl: Když měli učedníci problém, tak šli za Ježíšem: Toto místo je opuštěné, bylo by dobré rozejít se , postarat se o jídlo. Ježíš rozhoduje, říká jim, co mají k jejich dobru dělat: Vy jim dejte jíst, přineste to, co máte. Oni to přijmou, udělají a opravdu to k dobru je. Nasytí se všichni.

Promluva z 17. neděle v mezidobí – Poklad víry aneb Víra je výhra

Rád bych naše dnešní zamyšlení začal několika otázkami, na které bychom si mohli hned odpovědět: Jsem s Bohem šťastný? Jsem rád, že jsem křesťanem? Neprožívám někdy pokušení vycouvat z toho? Neříkám si někdy, že by ten život byl jednodušší, kdybych Boha nepoznal, kdybych se nemusel ohlížet napravo ani nalevo a kdybych vzal život do svých rukou? Pán Ježíš v evangeliu přirovnává Boží království k pokladu, k vzácné perle. Co si pod pojmem „Boží království“ představovat? To není jenom nebe. Nebe

Promluva z 16. neděle v mezidobí – Aby Zlý nezasel

I dnes jsme slyšeli Ježíšovo podobenství a přímo z Ježíšových úst také jeho výklad. Toto podobenství je příběhem z běžného života. I římské právo vyjmenovávalo tresty pro člověka, který by úmyslně zaplevelil cizí pole. Co to byl ten koukol: Má botanické jméno jílek mámivý. Jde o trávovitou rostlinu, která v čase klíčení a růstu je k nerozeznání podobná obilí. Teprve později se odliší plochým klasem a šedým zrnem, které je jedovaté. Dostane-li se do mouky a do potravy, působí závrať

Promluva z 15. neděle v mezidobí – Slyšet nestačí

Slyšeli jsme Boží slovo a slyšeli jsme i jeho výklad – dnes dokonce z úst samotného Ježíše. Tak tedy dnes jen maličko na dokreslení toho, co Pán Ježíš chtěl povědět. Vypráví se, jak kdesi přišel nový farář. Lidé byli zvědaví: Jaký bude? Umí sloužit mši svatou? Umí kázat? První neděli byli nadšení: Mše svatá byla krásná, kázání úžasné. Druhou neděli byli trochu zaražení, když zjistili, že pan farář má naprosto stejné kázání jako před týdnem. Ale protože to byli lidé

Promluva o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje – Víra jako vztah

Mohli bychom se dnes dlouze zabývat životy sv. Cyrila a Metoděje. Dnes se ale chci spolu s vámi zamyslet nad tím, co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli. Přinesli mnoho: vzdělanost, kulturu, písmo, … To hlavní, co nám přinesli, je víra. A právě nad naší vírou budeme dnes uvažovat. Co je ve víře nejdůležitější? Poučky? (Vědět je důležité. Co neznám, nemohu milovat.) Příkazy, zákazy? (Také jsou důležité. Jsou to vlastně dopravní značky na naší cestě životem.) Ale ze všeho nejdůležitější