Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (C) – NEODNÍMEJ NÁM SVOJE SLOVO!

Vnímáte to, jakým slavnostním způsobem evangelista svatý Lukáš popisuje příchod Jana Křtitele? V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku… (a pak jsou tam jmenováni všichni tehdejší představitelé moci), uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův… Ono to slavnostní podání má svůj smysl! Tehdy Bůh dal lidem proroka po dlouhých 400 letech! Posledním prorokem před Janem Křtitelem byl prorok Malachiáš, který působil asi 400 let před Janovým narozením. Pojďme se vrátit ještě o těch

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (C) – HOSPODA SVĚTA A CESTA DOMŮ

Jak nám to připomněla i píseň, kterou dnes zpíváme, „Slovo Boží jitří, hojí, těší nás i burcuje…“. Boží slovo k nám mluví různým způsobem: Někdy nás potěší, pohladí, protože to taky potřebujeme slyšet. Někdy nás burcuje, snaží se nás posunout někam dál. Jindy nás zase učí o něčem, co jsme nevěděli. Kdybych vám teď položil otázku: Do které kategorie patří evangelium dnešní neděle? Je to velice jednoduché: V dnešním úryvku evangelia jsou všechny tři prvky. V první třetině toho úryvku

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (B) – ZNEUŽITÍ MOCI

Můžeme říct, že slavíme dneska svátek, který někdy bývá spojen s velkým nepochopením. S nepochopením nejenom od lidí světa, ale někdy i s nepochopením ze strany samotných křesťanů. Možná bude dobře zamyslet se nad tím, co zarezonuje v našem srdci, když se řekne „Kristus Král“. Někomu to možná vyvolá na tváři úsměv, protože si vzpomene na pohádku. Někdo možná zakroutí hlavou, protože na něj zavane něco neskutečně muzeálního, někoho možná zamrazí v zádech, když si vzpomene na nějaké zneužití moci

PROMLUVA Z 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VĚŘÍŠ MI? TAK SE PUSŤ!

Ježíš v dnešním úryvku evangelia mluví o zkouškách, které budou předcházet konci světa. Tehdy se má osvědčit víra učedníků. Na jiném místě (jak to uslyšíme o 1. neděli adventní) Ježíš dokonce řekne: „Až to začne, napřimte se a zvedněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ My jsme minulou neděli uvažovali nad vírou. Říkali jsme si: Víra není jenom vědomím toho, že nějaký Bůh je. Víra není jenom zapsáním se do kolonky „náboženství“ při sčítání lidu. Víra musí být důvěrou. Opravdu

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – DŮVĚRA TAŤKOVI

Jak si to často říkáme, tak i dnes mezi prvním čtením a evangeliem je myšlenková souvislost. Obě čtení spojuje postava vdovy a obě vdovy spojuje obrovská víra. Obě vdovy opouštějí svoje lidské jistoty a vsadí na tu největší jistotu – vsadí na Boha. Budeme dneska uvažovat nad tím, co to je víra. Vzpomínám si na jednoho našeho profesora na Teologické fakultě. On byl známý tím, že dokázal velice razantně ze zkoušky člověka vyhodit. Někdy vyhodil i celou „várku“, která tam

PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – MOC MU TO NEJDE, ALE SNAŽÍ SE…

Často si to připomínáme, že mezi prvním čtením a evangeliem většinou bývá myšlenková souvislost. A je tomu tak i o dnešní neděli. Myslím, že jednotící myšlenka těchto dvou čtení je naprosto jasná: Už ve Starém zákoně zaznívá a Ježíš znovu cituje to největší přikázání: Slyš Izraeli, Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou… Tento citát byl pro věřící židy tak zásadní, že každý pravověrný žid ho

PROMLUVA Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ZVLÁDNEŠ VŠECHNO, KDYŽ TO VÍŠ

Víte, čemu nás učí to dnešní první čtení? Vypráví o tom, jak nesnadné může být někdy porozumět Pánu Bohu, ale zároveň jak je třeba se tomu ve víře učit a vyhlížet budoucnost, kterou člověku připravil Bůh. V tom dnešním prvním čtení Bůh říká lidem: Jásejte…, ať je slyšet váš jásot!“ To znamená: Nahlas se radujte, nahlas jásejte! Víte, do jaké situace to Bůh říká svému lidu? Říká to do situace, kde tato slova na první pohled zní jako čistá ironie.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA 2021

Milí přátelé misií, příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve 

PROMLUVA Z 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍHO PROCESU

V dnešním evangeliu slyšíme, jak nějaký mladík se Ježíše ptá: „Co mám dělat, abych získal věčný život?“ To je otázka, kterou bychom si často měli klást. Ať už jako jednotlivci (Co mám dělat, abych získal věčný život? Samo mi to do klína nespadne!), ať už jako rodiny (Co máme dělat, abychom se právě s těmi našimi nejbližšími, nejdražšími jednou u Boha setkali?), ale také jako církev: Co máme dělat, abychom získali věčný život a abychom pro věčný život s Ježíšem

PROMLUVA Z 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – KLADIVEM PO HLAVĚ

Evangelium dnešní neděle je docela jasné. Ježíš jasně a přímočaře říká: Jestliže se muž rozvede se ženou a ožení se s jinou, je to cizoložství. Jestliže se žena rozvede s mužem a provdá se za jiného, je to cizoložství. Na druhou stranu si musíme přiznat, že tato myšlenka evangelia byla někdy v církvi používána takovým způsobem, že nejednomu člověku ublížila, nejednoho člověka zranila a nejednoho člověka vyhnala z církve. Jeden německý benediktýn (jeho jméno jsem neuchoval), napsal před pár lety