Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CELÝ TVŮJ!

Ježíš zdůrazňuje základní a první přikázání: Miluj Pána, svého Boha! Všimněme si, jak se čtyřikrát v jediné větě opakuje slovo CELÝ: celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou! Sv. otec Jan Pavel II. nás naučil dvěma nepatrným slovům, jejichž význam je závratný: TOTUS TUUS, celý tvůj. Bůh se nám dává celý, jeho láska je dokonalá. Pohleďme na kříž a v úžasu uvidíme, že si Ježíš neponechává nic pro sebe. Dává se nám bezvýhradně celý,

PROMLUVA Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – DUCHOVNĚ SLEPÍ A HLUŠÍ

Duchovní otcové rádi srovnávají slepotu a hluchotu těla se slepotou a hluchotou duše, která nevidí, neslyší, nechce vidět, nechce slyšet Boží věci, Boží záměry s člověkem. Slyšeli jsme v evangeliu, jak ten slepec musel křičet (a opakovaně!): „Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Pak jej Ježíš uzdravuje. Jak často těm duchovně slepým a hluchým Ježíš úplně až nadbíhá, režíruje okolnosti života, aby uviděli, uslyšeli, pochopili… Svědectví z kněžských exercicií. Vyprávěl jeden kněz: Nepotřeboval Boha. Vše měl doma. Nejen co do věcí,

PROMLUVA Z MISIJNÍ NEDĚLE 2018 – MISIE VLASTNÍHO SRDCE

Začal bych dnešní naše zamyšlení otázkou: Co si člověk vybaví, když se řekne „misijní neděle“? Možná si vybavíme sbírku na misie – a to není špatně! Nicméně náš papež František na generálním shromáždění Papežských misijních děl v Římě řekl i tato slova: Dobře znáte mé obavy, aby se vaše dílo neomezilo na pouhou finanční dimenzi materiální pomoci, která by z vás učinila agenturu jako mnoho jiných, jakkoli křesťansky inspirovanou. Toto řekl papež František už vícekrát, že církev se nesmí stát

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2018

Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich

PROMLUVA Z 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – OPRAVOVAT VZTAHY

Kdosi krásně řekl: Pokud se manželství vydaří, je to jedna z nejskvělejších záležitostí v životě – jak pro manžele samotné, tak i pro jejich děti a okolí. Jenže: Co když se manželství nevydaří? Co když to manželům spolu „přestane klapat“? Každého to může potkat! Ať nám napoví zamyšlení kněze a psychologa P. Pavla Moravce, který pracuje právě v naší diecézi v Centru pro rodinu, kde jako kněz a psycholog v jedné osobě pomáhá zvláště manželům v krizi: Tu a tam

PROMLUVA Z 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VŽDYCKY S KRISTEM, NIKDY PROTI!

Dávali jste pozor na dnešní evangelium? Tak schválně. Jak zněla ta Ježíšova věta: „Kdo není proti nám, je s námi“? Nebo: „Kdo není s námi, je proti nám“? Správná odpověď zní: „Kdo není proti nám, je s námi.“ Ale určitě není bez zajímavosti, že na jiných místech evangelií Ježíš říká opak: „Kdo není se mnou, je proti mně.“ Tak nad tím budeme dneska uvažovat, jak to vlastně je. Vyjdeme ze zamyšlení olomouckého emeritního biskupa Josefa Hrdličky a pak ještě krátké

LIST OTCE BISKUPA K VOLBÁM 2018

Bratři a sestry v Kristu, každý člověk alespoň trochu touží po tom, aby byl viditelný, aby si ho lidé všímali, aby ho dobře hodnotili. Pán Ježíš nám dnes sám dává jasné poučení a svatý Marek nám to připomíná v dnešním úryvku. Apoštolové se dohadovali, kdo z nich je největší a odpověď na jejich dohadování je naprosto jasná. V očích Božích je totiž vše úplně jinak, než v našem lidském uvažování: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá…“

PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ŽIVOTODÁRNÁ BOLEST A SMRT

Bolest a smrt. Kdo by to chtěl? Ale Ježíš nám tím dnešním úryvkem evangelia říká, že i bolest a smrt může být životodárná. Nejenom ta Ježíšova bolest a smrt! (To my víme. Velký pátek – to byla cesta k velikonočnímu jitru. A nám to otevřelo dokonce věčný život s Bohem!) Ale nejenom ta Ježíšova bolest a smrt. I naše bolest a smrt může být bolestí a smrtí životodárnou. Nechci dnes k tomu vyprávět nějaké složité úvahy. Spíše dva příklady ze

PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – JEŽÍŠ V LIDECH NA OKRAJI SPOLEČNOSTI

Svatý Jakub v dnešním 2. čtení mluví o postoji věřícího člověka k lidem na okraji společnosti. Jistě i to je otázka, kterou bychom neměli minout. Určitě jedinečnou učitelkou postojů k lidem na okraji společnosti nám může být Matka Tereza z Kalkaty, nositelka Nobelovy ceny, která zasvětila svůj život právě těm nejubožejším z ubohých. Kdosi z novinářů, když s ní dělal rozhovor a viděl, jak ošetřuje hnisající ránu nějakého ubožáka, tak říkal, že on by to nedělal ani za milion. A

PROMLUVA K RODIČŮM A MLÁDEŽI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – BÝT ČI NEBÝT CIVILIZOVANÝ

Na začátku školního roku většinou promlouvám k dětem. Dnes chci oslovit zvláště dospělé – rodiče a prarodiče, ale též zvláště mládežníky. Letošními prázdninami nás provázel cyklus promluv nebo spíše četby o daru Eucharistie. Chci vám něco přečíst ještě i dnes. Je to zamyšlení P. Eliase Velly, které nese název Být či nebýt civilizovaný. On v tom zamyšlení mluví o vztahu k Eucharistii. Ale to, co říká o vztahu k Eucharistii, můžeme klidně rozšířit i na otázku křesťanské výchovy dětí a