Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – NEZBYTNOST KŘTU

Ježíšův křest byl samozřejmě něčím jiným, než svátostný křest, který jsme přijali my. Nicméně ten dnešní svátek přímo vybízí, abychom nad svým křtem a nad hodnotou svátostného křtu uvažovali. Abychom uvažovali nad svým vlastním křtem. Tak si říkám: Poděkovali jsme už někdy v životě Bohu za to, že jsme pokřtěni? Řekli jsme někdy v modlitbě: „Bože, já ti fakt za to děkuju, že se mi dostalo daru a milosti křtu“? Jestli jsme to Bohu nikdy neřekli, řekněme mu to dnes!

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – BOŽÍ MLČENÍ NAD DAREM ČLOVĚKA

V dnešním úryvku evangelia vidíme mudrce, jak za Kristem váží hodně dalekou cestu. To se děje i dneska. Lidé se vydávají třeba i na pěší poutě – a někdy daleko: Ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad, nebo přes půl republiky do Slavkovic k Božímu milosrdenství nebo do Santiaga de Compostela. A když s těmito lidmi třeba televize dělá rozhovor, tak nejedenkrát slyšíme: „Potřebuju sobě nebo někomu ze svých drahých něco vyprosit, tak jdu.“ Člověk si dokáže udělat i

PROMLUVA ZE SVÁTKU SVATÉ RODINY (A,B,C) – PRAMEN BOŽÍCH DARŮ V RODINĚ

O čem nám ten dnešní svátek vypráví? Vypráví o Svaté rodině nazaretské – o Ježíši, o Marii, o Josefovi. Ale také vypráví o našich rodinách. Můžeme říct, že svátek Svaté rodiny nazaretské je i svátkem našich rodin. Dává nám ten dnešní svátek možnost znovu si uvědomit, jakým darem je pro mě moje rodina – můj životní partner, moji rodiče, moje děti. Pouvažujme nad tím dneska v klidu doma… Ale dává nám také ten dnešní svátek možnost znovu si uvědomit, jak

PROMLUVA Z PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ – KDYŽ SPASITEL PŘINÁŠÍ SPÁSU

Začal bych toto naše dnešní zamyšlení oslovením, které v církvi bývá hojně používáno, ale nebývá vždy plně chápáno a doceněno. Je to oslovení: „Bratři a sestry!“ To není fráze! Ani to není jenom nějaké výplňové slovíčko. Skrze Ježíšovo narození v lidském těle a potom zvláštním způsobem skrze náš křest jsme se opravdu stali Ježíšovými lidskými bratry a sestrami a tím i zcela zvláštními bratry a sestrami k sobě navzájem. Takže, milí bratři a sestry, ještě jednou buďte vítáni na dnešní

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (A) – DOVOLIT BOHU, ABY NÁM MLUVIL DO ŽIVOTA

Jak víme a jak už to tak bývá, i dnešní první čtení myšlenkově souvisí s evangeliem, ale přesto jsou tato dvě čtení diametrálně odlišná. V prvním čtení slyšíme o Achazovi, což byl král izraelského národa někdy v 7. století před Kristem. Tento král byl v těžké situaci. Izraelskému národu hrozilo vojenské napadení dvěma sousedními králi. Těžká situace! A do této situace přichází Bůh a říká mu: Já ti pomůžu! Já vím, že Izraeli hrozí nebezpečí. Ale já jsem se zavázal

SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ

Centrum pro rodinu při Biskupství ostravsko-opavském připravilo pro ty, kteří mají vážnou známost, v rámci příprav na manželství několik setkání na tato témata: období známosti, psychologie muže a ženy, Boží plán pro manželství, intimita, společný život s Bohem, praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu, zamyšlení nad manželským slibem. Více na přiloženém plakátku.

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (A) – BLAHOSLAVENÝ, KDO SE NADE MNOU NEPOHORŠÍ

Minulou neděli jsme slyšeli plamenné a velmi ostré kázání sv. Jana Křtitele. Kázání o zmijím plemenu, o sekeře, která je přiložena ke kořenu stromů, o pročištění obilí na Pánově mlatě, o plevách, které bude pálit ohněm neuhasitelným. Lidé Janovi naslouchali a mnozí si dali říct. Dneska v evangeliu slyšíme o Janu Křtiteli znovu, ale nacházíme ho v úplně jiné situaci. Je v Herodově vězení. Je tam proto, že Herodes nebyl schopen snést přísná Janova slova ohledně jeho cizoložného vztahu. V

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (A) – KŘEST DUCHEM SVATÝM A OHNĚM

To je ale teda docela drsné evangelium, že? Člověku se ani pomalu nechce věřit, že by Bůh skrze svého proroka Jana Křtitele mohl toto říct. Je tam řeč o plemenu zmijí, je tam řeč o sekeře, která je už přiložená stromům ke kořenům, je tam řeč o ohni, je tam řeč o lopatě, kterou Pán pročistí obilí na svém mlatě… Pokusme se dneska „přijít na kloub“ tomu, co nám tady Bůh chce říct. Především a na prvém místě to nejsou

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (A) – TAJEMSTVÍ DRUHÉ POLOVINY ŽIVOTA

Ve farním kostele máme dnes mši svatou zvláště pro rodiny s dětmi, tam se budu věnovat hlavně mladé generaci, a tak zde bych se dnes pokusil oslovit zvláště generaci střední a starší. Víme, že doba adventní je dobou, která nás má připravit na Ježíšův příchod. Nejen na jeho příchod o Vánocích, ale zvláště na jeho příchod ve chvíli naší smrti a při posledním soudu. Anselm Grün – německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog, žák Karla Rahnera, mimořádně

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (C) – BRUTÁLNÍ EVANGELIUM

Vždycky nás asi znovu zarazí, když o slavnosti Krista Krále slyšíme tak neslavnostní, nekrálovské a brutální evangelium o Kristu opuštěném, potupeném, bezmocném, umírajícím na kříži. Proč církev na tento dnešní krásný svátek vybírá tak brutální evangelium? Co to má s Kristem Králem společného? Pozorný čtenář nebo posluchač jistě zachytil, že zmínky o králi v tomto úryvku evangelia jsou. Je tam řeč o cedulce, která visela na kříži nad Ježíšovou hlavou, a na které byl nápis: „To je židovský král.“ Je