Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (C) – KONEC SVĚTA: DŮVOD STRACHU NEBO NADĚJE?

Liturgický rok končí i začíná připomínkou vrcholných událostí tohoto světa, které nazýváme pojmem „konec světa“. Už před dvěma týdny jsme si říkali: I náš rozum nám ukazuje, že konec světa jednou bude: Všechno, co zde na světě je, kdysi nebylo, dnes je a jednou nebude. Proč by svět měl být výjimkou?! Kdysi nebyl, dnes je a jednou tato podoba světa pomine. Ale nejen náš rozum nám to ukazuje. Učí o tom i Ježíš. Má-li naši důvěru, „bereme“ i toto jeho

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (B) – DLOUHÉ TICHO

Je to zvláštní. Když jsme slavnost Ježíše Krista Krále slavili minulý rok, četl se v celé církvi úryvek Matoušova evangelia o tom, jak na konci světa Ježíš přijde znovu na tento svět – ne už jako malé a bezmocné děťátko, ale jako Soudce celého světa, oddělí jedny po pravici, druhé po levici, jedněm řekne: „Pojďte, požehnaní mého Otce“, jiným řekne: „Pryč ode mě!“ O dnešní slavnosti Krista Krále naopak slyšíme, jak Ježíš sám stojí před Pilátovým soudem. I tam zaznívá,

PROMLUVA Z 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – KONEC SVĚTA: RADOSTNÁ ZVĚST I MEMENTO

Jak už jsme si kdysi řekli, slovo „evangelium“ je řeckého původu a v překladu znamená „dobrá, radostná zvěst“. Když pročítáme dnešní úryvek evangelia o konci světa, člověk by o tom mohl zapochybovat: V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje… Člověk by si řekl: „Pěkná radostná zvěst!“ Ale tam není vrchol! Vrchol je o kousek dál: Tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s 

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – O DÁVÁNÍ Z NEDOSTATKU

Dnešní první čtení i evangelium mluví o dávání z nedostatku. Rád bych k tomuto biblickému vyprávění dneska přidal ještě jedno svědectví ze života, jak dávání z nedostatku může být požehnané. Kupovali jste si kalendáře na podporu výstavby kostela v Brně-Lesné. Chci vám převyprávět svědectví tamějšího faráře P. Pavla Hověze právě o dávání z nedostatku v této konkrétní farnosti a o Božích znameních, která v této farnosti ono dávání z nedostatku provázejí. Když otec Pavel v r. 2005 do Lesné přišel,

PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CELÝ TVŮJ!

Ježíš zdůrazňuje základní a první přikázání: Miluj Pána, svého Boha! Všimněme si, jak se čtyřikrát v jediné větě opakuje slovo CELÝ: celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou! Sv. otec Jan Pavel II. nás naučil dvěma nepatrným slovům, jejichž význam je závratný: TOTUS TUUS, celý tvůj. Bůh se nám dává celý, jeho láska je dokonalá. Pohleďme na kříž a v úžasu uvidíme, že si Ježíš neponechává nic pro sebe. Dává se nám bezvýhradně celý,

PROMLUVA Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – DUCHOVNĚ SLEPÍ A HLUŠÍ

Duchovní otcové rádi srovnávají slepotu a hluchotu těla se slepotou a hluchotou duše, která nevidí, neslyší, nechce vidět, nechce slyšet Boží věci, Boží záměry s člověkem. Slyšeli jsme v evangeliu, jak ten slepec musel křičet (a opakovaně!): „Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Pak jej Ježíš uzdravuje. Jak často těm duchovně slepým a hluchým Ježíš úplně až nadbíhá, režíruje okolnosti života, aby uviděli, uslyšeli, pochopili… Svědectví z kněžských exercicií. Vyprávěl jeden kněz: Nepotřeboval Boha. Vše měl doma. Nejen co do věcí,

PROMLUVA Z MISIJNÍ NEDĚLE 2018 – MISIE VLASTNÍHO SRDCE

Začal bych dnešní naše zamyšlení otázkou: Co si člověk vybaví, když se řekne „misijní neděle“? Možná si vybavíme sbírku na misie – a to není špatně! Nicméně náš papež František na generálním shromáždění Papežských misijních děl v Římě řekl i tato slova: Dobře znáte mé obavy, aby se vaše dílo neomezilo na pouhou finanční dimenzi materiální pomoci, která by z vás učinila agenturu jako mnoho jiných, jakkoli křesťansky inspirovanou. Toto řekl papež František už vícekrát, že církev se nesmí stát

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2018

Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich

PROMLUVA Z 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – OPRAVOVAT VZTAHY

Kdosi krásně řekl: Pokud se manželství vydaří, je to jedna z nejskvělejších záležitostí v životě – jak pro manžele samotné, tak i pro jejich děti a okolí. Jenže: Co když se manželství nevydaří? Co když to manželům spolu „přestane klapat“? Každého to může potkat! Ať nám napoví zamyšlení kněze a psychologa P. Pavla Moravce, který pracuje právě v naší diecézi v Centru pro rodinu, kde jako kněz a psycholog v jedné osobě pomáhá zvláště manželům v krizi: Tu a tam

PROMLUVA Z 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VŽDYCKY S KRISTEM, NIKDY PROTI!

Dávali jste pozor na dnešní evangelium? Tak schválně. Jak zněla ta Ježíšova věta: „Kdo není proti nám, je s námi“? Nebo: „Kdo není s námi, je proti nám“? Správná odpověď zní: „Kdo není proti nám, je s námi.“ Ale určitě není bez zajímavosti, že na jiných místech evangelií Ježíš říká opak: „Kdo není se mnou, je proti mně.“ Tak nad tím budeme dneska uvažovat, jak to vlastně je. Vyjdeme ze zamyšlení olomouckého emeritního biskupa Josefa Hrdličky a pak ještě krátké