Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KDO JE MŮJ NEPŘÍTEL

„Milujte své nepřátele“, říká Ježíš. Máme nepřátele?

Četl jsem takový zajímavý článek na téma „Kdo je můj nepřítel?“ Je to článek, který se snaží ukázat, že nepřítelem nemusí být jenom ten, s kým jsme „do krve pohádaní“ a že nepřátelství může mít i daleko jemnější podoby. Už samotné to slovo nám naznačuje, NE-PŘÍTEL je prostě ten, kdo není náš přítel. Přítel je člověk, se kterým jsem na stejné „vlnové délce“, se kterým si mám co říct, který mi řekne pravé slovo v pravou chvíli, člověk kterému na mne záleží, který stojí za mnou, který mě podpoří, který mě nenechá upadnout a když upadnu, tak mě zvedne. Kdo tedy v tomto smyslu slova může být nepřítel? Pojďme si poslechnout ten článek:

Kdo je můj bližní? – zeptal se jednou jeden zákoník (srov. Lk 10,29). Stejně se můžeme zeptat ve smyslu přikázání lásky k bližnímu: Kdo je můj nepřítel? I když se mnozí lidé domnívají, že nemají žádné nepřátele, může se přece jen vyplatit zeptat se, kdo je tím nepřítelem míněn.

– Nepřítel je ten, s nímž jen těžko hledám společný jazyk, společné zájmy. Tam, kde se nedají najít žádné paralely v mentalitě, temperamentu a životních postojích, je těžké toho druhého snášet, jeho přítomnost může být zdrojem stálých nedorozumění a potíží.

– Nepřítel je také protivník, který se staví proti všemu, co dělám, navrhuji či podnikám. Má kritické připomínky ke každému mému kroku. V každé diskusi zastupuje protistranu. Jeho zbraněmi jsou ironie, provokace, zarputilost v banálních otázkách. Nic neodpustí a jeho neměnný postoj představuje nepřekonatelnou propast nepřátelství.

– Nepřítel je také obtížný člověk, ten, který vás dovede svou dotěrností přivést k zoufalství. Je to osoba, kterou baví připravovat druhého o čas, většinou přichází člověku do cesty v nejnevhodnější chvíli. Drzý a netaktní, indiskrétní a prostě člověk na obtíž. Tyto osoby vyprávějí rády o tom, co už většinou všichni vědí, a otravují ostatní svými bezvýznamnými problémy. Ty jsou pro ně mimořádně důležité. Tito lidé neberou žádný ohled na povinnosti druhých, na jejich případnou únavu či starosti.

– Mimoto je nepřítel i chytrák, jenž hraje dvojí hru. Je odborníkem na špatné vtipy, nespolehlivý a stejně tak vypočítavý. Navenek dobrosrdečný a veselý, říká jedno, ale dělá druhé a myslí zároveň třetí. Je „pravý sluha“ mnoha pánů.

– Konečně je nepřítelem i tvůj pronásledovatel, jehož špatné činy jsou lež, zlá pomluva a ponížení.

Takže znovu otázka, která zazněla na začátku: Máme ne-přátele? To je otázka, na kterou si musí odpovědět každý z nás osobně. A pokud máme ne-přátele, pak co s tím? K prvnímu kroku rada P. Eliase Velly. Ta zase vychází z toho, že Bůh nás nemiluje proto, že jsme dobří, ale proto, že On je Láska. A žádný lidský hřích není tak velký, aby Bohu zabránil milovat člověka. Takže k těm nepřátelům:

Pokud tě napadá více osob, vyber si jen jednoho, jediného člověka a upři na něho svůj pohled. Nezáleží na tom, jestli tato osoba žije, nebo už zemřela, jestli se tvoje odpuštění týká mi­nulosti nebo přítomnosti. Představ si v určité vzdálenosti od sebe Ježíše, který k tobě postupně přichází spolu s tímto člově­kem. Všimni si, že Ježíš pokládá ruku kolem ramen tohoto člověka. Ježíš ho miluje bez ohledu na to, jestli je vinen. A ty nikdy nepřesvědčíš Ježíše, aby ho nemiloval.

Ježíš se k tobě pomalu přibližuje spolu s člověkem, kterého už teď vidíš velmi zřetelně. Ten člověk se ti snaží hledět do očí a tobě je možná zatěžko opětovat jeho pohled. Ale pokus se o to. Nyní tě Ježíš volá a ty k němu pomalu přicházíš. Ježíš vás oba obejme. Jeden z vás je po jeho pravém, druhý po levém boku. Když se podíváš Ježíšovi do tváře, vidíš po ní stékat dvě slzy. Jedna slza je za tebe, druhá za toho druhého člověka.

Ježíš se teď snaží ti tohoto člověka odevzdat, abys ho i ty objal. Rozevíráš svou náruč a objímáš ho. Objímáš ho ve světle Ježíše Krista. Vnímej lásku, která vychází z tebe a proniká do něho.

Nyní se obrať k Ježíšovi a pověz mu: „Ježíši, rozhodl jsem se. Budu tohoto člověka milovat.“ Nyní se obrať k tomuto člo­věku a řekni mu: „Ve jménu Pána Ježíše jsem se rozhodl, že tě budu milovat.“