Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – BOŽÍ PŘÍTOMNOST V PÍSMU SVATÉM

O dnešní Neděli Božího slova je naší zvláštní pozornosti svěřena Bible. My jsme v době vánoční a ještě i po ní hodně uvažovali nad Boží přítomností v tomto světě, nad Boží přítomností v našich životech. Uvažovali jsme nad Boží přítomností v Ježíšově lidském těle, uvažovali jsme nad Boží přítomností v Eucharistii, nad Boží přítomností v srdci člověka. Dnes alespoň krátké zamyšlení nad Boží přítomností v Písmu svatém.

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli o lidech, kteří plakali, když Ezdráš četl knihu Zákona. Proč? No protože v tom Božím slově nacházeli útěchu a světlo pro svůj život!

Známe určitě vyprávění evangelia o učednících jdoucích do Emauz. Víme, jak ti učedníci říkají: „Což nám srdce nehořelo, když k nám Ježíš na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ To je milost, o kterou můžeme prosit.

Ale můžeme se i ptát: Kde hledám já pro svůj život světlo, sílu, útěchu? Ve zprávách? V novinách? Na internetu? A našel jsem je tam? Našel jsem ve zprávách, v novinách, na internetu světlo pro svůj život, sílu, útěchu?

Prorok Izaiáš říká: Neutrácejte peníze za věci, které nesytí, ale vy, kdo žízníte, pojďte k vodám, pojďte k pramenům, které jsou zadarmo!

Proč je Boží slovo tak silné? No protože je v něm přítomen Bůh s veškerou svojí mocí! To slovo je božsky účinné! Ježíš řekl slovo, a zlý duch opravdu odešel. Ježíš řekl slovo a moře se opravdu utišilo. Ježíš řekl slovo a nemocný byl opravdu uzdraven. Ježíš řekl slovo a mrtvý byl opravdu vzkříšen. Žádné jiné slovo nemá tu moc, jako slovo Boží. Protože v tom slově je přítomen Bůh s veškerou svojí mocí!
A tuto moc má Boží slovo i dnes. „Pane, řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena!“ I v tvrdém kameni, když na něj dlouho kape voda, udělá po čase ta voda důlek. I nejtvrdší srdce, na které dopadá Boží slovo, změkne. Jenom vzít (a pravidelně brát) tu Bibli do rukou.

Tak kéž i ta dnešní neděle Božího slova oživí v nás touhu po Božím slově: po slově, které sytí, které dává světlo, které dává útěchu, které nechává rozhořet i vyhořelá lidské srdce. Kéž máme žízeň po Božím slovu jako miminko, které pláče a křičí, až dostane mateřské mléko. To je to, co říká Izaiáš: „Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě. I když jste bez peněz, pojďte, zásobte se a jezte bez peněz a zadarmo víno a mléko. Proč vydávat peníze za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí?“

Svatý Augustin říká: „Vycházející slunce ať tě zastihne na kolenou a s Biblí v ruce.“ To je zkušenost…