Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍHO PROCESU

V dnešním evangeliu slyšíme, jak nějaký mladík se Ježíše ptá: „Co mám dělat, abych získal věčný život?“ To je otázka, kterou bychom si často měli klást. Ať už jako jednotlivci (Co mám dělat, abych získal věčný život? Samo mi to do klína nespadne!), ať už jako rodiny (Co máme dělat, abychom se právě s těmi našimi nejbližšími, nejdražšími jednou u Boha setkali?), ale také jako církev: Co máme dělat, abychom získali věčný život a abychom pro věčný život s Ježíšem zachytili druhé?

Papež František nás dnes zve k zahájení celosvětového synodálního procesu. Papež jej dnes zahajuje v Římě a v naší diecézi bude zahájen o příštím víkendu.

Co je to synoda? To je řecké slovo, které znamená setkání nebo také společnou cestu. Společné hledání cest. Svatý otec chce nyní dát věřícím prostor, aby ve farnostech, v diecézi a nakonec i přímo ve Vatikánu zazněly naše názory na různá vnitrocírkevní témata. Podrobnosti budou postupně zveřejňovány. Na dnešní neděli nám k zahájení tohoto synodálního procesu otec biskup Martin posílá svůj list:

Milé sestry a bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v naši diecézi vykročit společně a nechat se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

V diecézi zahájíme synodu při mši svaté v sobotu 16. října v katedrále v Ostravě v 17,00h. Na tuto mši svatou zvu srdečně zástupce jednotlivých farností. Ve farních kostelích celé naší diecéze pak 17. října při nedělních bohoslužbách budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. Pro naši diecézi jsem jmenoval o. Jana Czudka, delegáta ad omnia.

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích potrvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkuji za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

biskup Martin David, apoštolský administrátor