Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (A,B,C) – SVÁTKY PROMĚNY

Nechejme o dnešní slavnosti promluvit pastýře naší diecéze – otce biskupa Martina. Ten před několika týdny napsal dopis nemocným k letošní postní době a k Velikonocům. Podstatná část tohoto dopisu však může oslovit každého z nás. Nechejme se jím povzbudit:

Milí přátelé, sestry a bratři,

zdravím vás na prahu Velikonoc, které prožíváme v roce 25. výročí založení naší diecéze. Zkusme se každý z nás vrátit ve vzpomínkách o čtvrtstoletí zpátky
a připomenout si, kde jsme byli a co jsme prožívali právě v roce 1996. Jistě se od té doby mnohé změnilo a nejinak je tomu s námi. I my jsme po těch
25 letech v něčem jiní. Můžeme si ale také uvědomit, že jsme od té doby 25krát prožili Velikonoce. Proměnilo nás jejich prožívání?

Jistým způsobem bychom Velikonoce mohli nazvat svátky proměny. Připomínají nám proměnu zástupu lidí, který jásavě volá: „Hosana“ a za několik málo dní stejný zástup nenávistně křičí: „Ukřižuj“. Připomínají nám proměnu Petrovu, který si díky svému zapření uvědomil, jak je slabý a jak se musí změnit. Připomínají nám ty okamžiky ve večeřadle, kdy Kristus promění chleba a víno ve své Tělo a Krev. Především nám ale připomínají proměnu bolesti kříže v radost vzkříšení.

Tato proměna, kterou prošel Kristus, je vítězstvím Boží lásky nad lidským hříchem a odmítnutím. Je to proměna, která se stále odehrává v životě každého z nás. Také my jsme byli ve křtu proměněni v Boží děti. I v nás má neustále vítězit Boží láska nad naším hříchem a slabostí. Tato vítězná proměna se v nás odehrává právě díky našemu spojení s Kristem. Je dobře, že o toto živé spojení s Kristem stále usilujete…

Tak ano. Ať nás každé (i to dnešní) setkání se vzkříšeným Kristem proměňuje. Tlačme se k němu a on bude proměňovat smutek v radost, slabost v sílu, pády v povstání, hříchy v odpuštění, ztráty v zisk a jednou i smrt v život…