Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – NEZVYKEJ SI!

Boží slovo dnešní neděle mluví o povolání. V prvním čtení slyšíme, jak Bůh volá Jonáše, aby šel a hlásal, v evangeliu slyšíme o povolání apoštolů. A také naši biskupové si přejí, abychom v těchto dnech i my připomněli myšlenku povolání. Nejprve píšou nám všem a všem nám připomínají, že otázka péče o nová duchovní povolání je záležitostí nás všech:

Milé sestry a bratři,
obracíme se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání. Pandemie a mnohá omezení nám připomněly, že bez svátostné služby se nám těžce kráčí do nebeského království. O to více vás všechny, bratři a sestry, vybízíme k ustavičné modlitbě o nové dělníky na Pánově žni. Nabídněte v tomto úmyslu i své bolesti a oběti. A doprovázejme modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se v současnosti na kněžství připravují.

Biskupové tady říkají moc důležitou věc: Mohli jsme si v době pandemie vyzkoušet, jak se nám bez svátostné služby těžce jde. Zvlášť v té první vlně pandemie, kdy se ještě nevědělo, jak to bude nebo nebude s koronavirem divoké a všechno se zavřelo – nejen veřejné bohoslužby, ale třeba i možnost vyzpovídat se. Člověk chtěl ke zpovědi, ale neměl kam. Bylo by možno říct: „Zvykejte si! Kněžský seminář je prázdný – v pěti ročnících ze tří diecézí je celkem asi 20 bohoslovců.“ Ale nezvykejme si! Bez svátostné služby se těžce jde životem a ještě hůř se bez ní umírá. Ale pečovat o nová duchovní povolání, modlit se za ně, vytvářet pro ně podmínky v rodinách – to je úkol nás všech.

Pak biskupové oslovují mladé muže:

Obracíme se nyní na vás, mladí muži. Pán provází váš život svou přítomností a svou milostí. Vidí vaši životní cestu. A jako kdysi apoštoly, i dnes volá mnohé do služby v církvi. Zkoumejte svá srdce, zda do něj Pán nevložil touhu po duchovním povolání, zda se neozývá s jemností, ale i s jistou neodbytností. S odvahou rozvažujte, zda služba Božímu lidu, hlásání Božího slova a starost o spásu duší se nerodí jako naplnění vašeho životního poslání. Jsme si vědomi, že to není někdy jednoduché rozpoznat. Ale jestliže vás Pán volá, budete šťastni, jen když mu odevzdáte své ano. Je krásné být dělníkem na Pánově vinici. Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na kněze či osobu, které důvěřujete, přijďte třeba i za svým biskupem. Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chtějí se k takovému kroku rozhodnout, chceme informovat o možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2021. Chceme Vás ujistit svou modlitbou, modlitbou věřících i touhou, s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.

I tady biskupové říkají mladým důležitou věc: Šťastný v životě budeš, když dáš Bohu ANO. Ne každého Bůh volá ke kněžství. Ale taky ne každého volá k manželství. Hledej, kde Tě Bůh chce mít a na to mu odpověz. To je cesta ke štěstí.

A pak si také biskupové přejí, abychom připomněli jáhenskou službu. Víme, že jsou tři stupně kněžství: jáhen, kněz a biskup. I jáhen může mnoho: Může křtít, oddávat, pohřbívat, může při mši svaté číst evangelium a kázat, může učit náboženství, může podávat svaté přijímání, může Eucharistii donášet nemocným.

Chtěl bych se s vámi podělit o svoji osobní zkušenost: V mé rodné farnosti působí také trvalý jáhen. Když rodiče už nemohli do kostela, téměř každou neděli jim nosil svaté přijímání. A když tatínek umíral, tento jáhen, protože je zároveň nemocničním kaplanem, někdy i denně mu v nemocnici nosil svaté přijímání. A když k tatínkovi přišel naposledy, bylo to krátce po jeho posledním výdechu. Svaté přijímání mu už podat nemohl, ale aspoň schránku s Eucharistií položil na zemřelého a modlitbou ho doprovodil. Jsem mu za to moc vděčný.

Biskupové posílají toto sdělení:

Biskupství ostravsko-opavské připravuje od podzimu 2021 otevření tříleté duchovní formace pro kandidáty trvalého jáhenství. Předpokladem u ženatých kandidátů je dosažení alespoň 32 let věku a ne víc než 55 let, u neženatých při svěcení minimálně 25 let věku a závazek celoživotního celibátu. Vedle tříleté formace je nutné studium teologie alespoň bakalářského stupně, doporučuje se magisterské. Pro bližší informace kontaktujte svého faráře. Přihlášky je třeba odevzdat na biskupství do 30. března 2021.

Tak nezapomeňme na to: Bez svátostné služby se těžce jde životem a ještě hůř se bez ní umírá. Ale abychom tuto službu měli – to je úkol nás všech.