Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Komunitní centrum – projekt

Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005971
Doba realizace: nejpozději do 31/8/2020
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Celkové náklady projektu: 5,0 mil. Kč (celkové odhadované náklady)
2,0 mil. Kč (část způsobilých výdajů vůči EU)
Dotace EU: 1,9 mil. Kč
Vlastní zdroje žadatele: 3,1 mil. Kč

Popis projektu:
Díky projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, vytvořením materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

  1. veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel s cílem snížení předsudků a sbližování kultur,
  2. zajištění dostupného odborného sociálního poradenství,
  3. vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce,
  4. setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity,
  5. realizace volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti,
  6. realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny, školící místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.

Projekt posílí soudružnost venkova, což je jeden z cílů MAS Opavsko.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, vytvořením materiálně a technicky vhodného prostoru výstavbou objektu komunitního centra v Pusté Polomi. Účelem projektu je realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, se snahou zlepšit sociální situaci jednotlivců, ale i situaci komunity jako celku. Projekt má dopad na lokalitu MAS Opavsko – přímo 4 obce, soustředí se na osoby ohrožené soc. vyloučením, soc. vyloučené a osoby zdravotně znevýhodněné.