Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (B) – BŮH NEHLEDÁ NEJSCHOPNĚJŠÍ, ALE OCHOTNÉ

Maria řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“

Víte, kdy začalo peklo? Když část andělů řekla: „Nebudu sloužit!“ Bůh je odvrhl od sebe, od té doby je nazýváme slovem „ďábel“ a začalo peklo. A víte, kdy se zvláštním způsobem nebe dotklo země? Když Maria řekla: „Budu sloužit! Jsem služebnice Páně…“ Tam dochází k vtělení Božího Syna – nebe sestupuje na zem.

Víte, co je zvláštní? Bůh se neptá, jestli Maria je nejvznešenější, nejvzdělanější, nejschopnější. Není! Spousta jiných by ji v tom „strčila do kapsy“. Ale Bůh se na to neptá. Neptá se, jestli je nejvznešenější, nejvzdělanější, nejschopnější. Bůh se skrze anděla jenom ptá: Jsi ochotná přijmout můj plán? A na základě této ochoty skrze vtělení Božího Syna nebe sestupuje na zemi.

To je úžasné! A Bůh to tak udělal mnohokrát. Když si Ježíš vybíral apoštoly, tak nedělal konkurz. Celou noc se modlil a pak řekl: „Ty, ty, ty a ty…“ – a bylo! Manažeři by se dneska chytali za hlavu: Ježíši, koho si to volíš? Toho machra Petra? Toho zbabělce? Toho chceš mít za apoštola? Za prvního z apoštolů? Za prvního papeže? Ty „horké hlavy“, ty choleriky a ctižádostivce Jakuba a Jana? Toho Tomáše, který nemá schopnost důvěry? Ty nevzdělané rybáře? Toho celníka Matouše? Tenhle mančaft chceš poslat do světa?! A Ježíš právě tenhle mančaft poslal do světa a tenhle mančaft zachytil svět pro Krista.

Ježíš nehledá nejschopnější, ale ochotné. Víte proč? Protože kdyby hledal nejschopnější, tak tím by jenom u mnohých z nich posílil jejich pýchu: Vidíš, Ježíši, moje schopnosti? Vidíš, Ježíši, moji svatost? Vidíš, Ježíši, co dokážu? Ne! Ježíš si často volí ty nejslabší a v jejich slabosti, skrze jejich slabost ukáže svoji sílu.

Vzpomínal kdysi otec arcibiskup Jan Graubner: Když byl farářem ve Vizovicích, tak si ho jednou nechal zavolat arcibiskup Vaňák a sdělil mu, že papež Jan Pavel II. jej chce jmenovat olomouckým pomocným biskupem a položil mu otázku, jestli to přijímá. Otec Graubner říká: „Na to já nemám!“ A arcibiskup Vaňák mu říká: „Já se vás neptám, jestli na to máte. Já se vás ptám, jestli přijmete vůli Svatého otce.“ A otec arcibiskup odpověděl: „Tak poslušnost jsem sliboval, takž ano, přijímám.“

Vzpomeňme si někdy na to, až třeba i nás bude Ježíš k něčemu volat: v církvi, ve farnosti, a až se nám bude zdát, že jsou jiní, schopnější, lepší, kteří to udělají lépe: Ježíš se neptá, jestli jsme nejschopnější, ale jestli jsme ochotní. A nezapomeňme na to, co jsme si řekli na začátku: Peklo začalo, když andělé řekli: „Nebudu sloužit!“ A nebe se zvláštním způsobem dotklo země, když Maria řekla: „Budu sloužit – jsem služebnice Páně.“ A tak je tomu i dnes…