Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

DOPIS OTCE BISKUPA – ZMĚNA V KONÁNÍ POUTI ZA RODINY A POVOLÁNÍ DO FRÝDKU

Sestry a bratři v Kristu,

přeji vám, ať Kristův pokoj a jeho milost naplňuje vaše srdce. Všichni ve zprávách sledujeme nepříznivý vývoj situace s pandemií koronaviru. Doléhají na nás některá opatření, ale pevně věřím, že při zachování opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti budeme moci prožívat čas zkoušek tak, abychom vyšli obnoveni a posíleni ve víře. Apoštol Pavel nás ujišťuje: “Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Řím 8,38.39) To však neznamená, že bychom měli některé situace zlehčovat. Po zvážení všech okolností jsem proto rozhodl, že Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu letos prožijeme jinak, než bylo připravováno. Uskuteční se v sobotu 3. října v bazilice Navštívení P. Marie pouze v rámci společenství věřících z Frýdku-Místku. Začneme v 17:00 hodin modlitbou růžence, skloníme se při adoraci před Ježíšem v Nejsvětější svátosti oltářní a v 18:00 hodin budu slavit na úmysl rodin a povolání mši svatou.

Vás všechny v diecézi prosím, abyste se k této pouti připojili duchovně ve svých farnostech a rodinách. Modlitba růžence, adorace a účast na mši svaté, to má před Bohem velkou cenu a velká je síla modlitby i v menších společenstvích, kde je Pán Ježíš Kristus uprostřed věřících. Moc vás prosím, věnujte v tento den čas vroucí modlitbě, aby nás dobrý Bůh obdaroval povoláními, a mladí lidé aby dokázali s velkorysostí na toto Boží volání odpovědět: “Ano, zde jsem, abych konal tvou vůli, můj Bože.” (Žid 10,7) Přenos z poutě ve Frýdku bude také možné sledovat na YouTube kanálu frýdecké farnosti.

G. K. Chesterton napsal: „Každý člověk solidní náboženské tradice rozumí dvěma věcem – svobodě a poslušnosti. První znamená, že ví, kdo je, druhá, že ví, komu důvěřovat.” Víme, komu můžeme důvěřovat! Bohu, který je štědrý v milosrdenství! Začal jsem přáním Kristova pokoje. Na závěr k tomu tedy připojuji přání důvěrné a důvěřivé víry

a ze srdce vám žehnám

+ Mons. Martin David
apoštolský administrátor