Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MODLIT SE ZA TY, KDO NÁM UBLIŽUJÍ?

Náročné věci dnes od nás Ježíš v evangeliu žádá: Žehnat těm, kdo nás proklínají, modlit se za ty, kdo nám ubližují. Ježíš má právo to žádat, protože to sám žil. Na kříži se za své vrahy (!!!) přimlouval a ještě je omlouval: „Otče, odpusť jim“ (přimlouvá se), „neboť nevědí, co činí“ (omlouvá je).

Co my s tím? Jako povzbuzení pro dnešní neděli i pro celý náš život nad náročnými slovy Ježíšovými jsem vybral silná slova papeže Františka, která před časem pronesl v domě svaté Marty ve Vatikánu. Naslouchejme tedy dnes našemu lidskému vrchnímu pastýři:

Chápeme, že máme odpouštět svým nepřátelům a opakujeme to denně v Otčenáši. Je to podmínka, byť nesnadná, aby se i nám dostalo odpuštění.
Avšak modlit se za ty, kdo mne chtějí zničit, za nepřátele, aby jim Bůh žehnal, to je opravdu těžké pochopit. Vzpomeňme na minulé století, kdy byli ubozí ruští křesťané, jen proto, že byli křesťané, posláni na Sibiř, aby tam zemřeli mrazem. A oni se měli modlit za vládnoucího kata, který je tam poslal? Jak? A mnozí tak činili. Modlili se. Vzpomeňme na Auschwitz a další koncentrační tábory. Tam se měli modlit za diktátora, který chtěl čistou rasu a zabíjel bez skrupulí, a prosit, aby mu Bůh žehnal! A mnozí tak činili…
Tato evangelní logika je obsažena v modlitbě, kterou pronesl Ježíš na kříži: »Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí« (Lk 23,34). Stejně se modlil také Štěpán.
Jak velká, jak nekonečně velká je však vzdálenost mezi námi, kteří nezřídka neodpouštíme maličkosti, a  tím, co od nás žádá Pán a čeho nám dal příklad, totiž odpouštět těm, kteří se nás snaží zničit. Někdy je velmi těžké odpustit si v rodinách: mezi manžely po nějakém sporu nebo odpustit tchýni také není snadné. Požádat o odpuštění otce není snadné pro syna. Avšak odpustit těm, kdo tě zabíjejí a chtějí odstranit… A nejen odpustit, ale modlit se za ně, aby je Bůh opatroval, ba dokonce je milovat… Jedině Ježíšovo slovo to může vysvětlit. Já nedokážu jít za to.
Je to milost, pochopit něco z tohoto křesťanského tajemství a být dokonalí jako nebeský Otec, který obdarovává dobré i zlé.
Prospěje nám dnes přemýšlet o nepříteli – a myslím, že každý nějakého máme – někoho, kdo nám ublížil nebo nám chce uškodit a snaží se o to. Mafiánská modlitba zní: »To ti nedaruju!« a ta křesťanská: »Pane, dej mu své požehnání a nauč mne milovat jej.« Pomysleme na někoho takového. Každý jej máme. Pomysleme na něho. Modleme se za něho a prosme Pána o milost, abychom jej milovali.