Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – NÁŠ CÍL

Chci se dnes s vámi zamyslet nad dnešním druhým čtením. Sv. apoštol Pavel v něm píše: „Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. … Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu.“

Otázka zní: Fakt? Toužíme opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu? Pokud ano, tak je to dobře, protože tam je náš cíl. Nebo se naopak stále víc a stále lépe na této zemi zabydlujeme?

Ježíš často mluvil v podobenstvích. I já vám chci na již zmíněné téma jedno podobenství, jeden příběh nabídnout. Je to krátké a velmi výstižné zamyšlení kněze brněnské diecéze P. Pavla Zahradníčka, jak bylo před nedávnem otištěno v časopise pro novou evangelizaci Milujte se:

Někdy se zde na zemi zabydlujeme tak, jako bychom tu měli zůstat věčně. Snad vás, tak jako mě, osloví následující příběh…

Jeden muž byl na cestách. K večeru nena­šel žádný volný motorest. V tom zahlédl šipku ukazující směr ke klášteru. Zaklepal na jeho vrata a poprosil bratra vrátného, zda by mohl u mnichů přenocovat. Řeholníci rádi souhlasili a otec opat mu nabídl, že ho ještě před spánkem provede klášte­rem. Byl to trapistický klášter velmi, velmi skromně vybavený. Muž si vše se zájmem prohlížel – byla to pro něj první příleži­tost, aby viděl opravdový fungující klášter „zevnitř“. Pak se svého průvodce s údivem zeptal: „Proč tu nemáte téměř žádný nábytek?“
Otec opat mu odpověděl otázkou: „A proč vy, když jste k nám dnes večer přišel, nemáte s sebou žádný nábytek?“
Muže to překvapilo: „No, protože jsem na cestě…“
Otec opat se usmál: „My také jsme zde na světě jen na cestě.“
Také já a ty jsme zde jen „na cestě“. Náš cíl leží dál… To neznamená, že bychom neměli mít žádný nábytek. Ale je dobré na to nezapomenout… Jak říká jedno latinské rčení: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem (česky: Cokoliv děláš, dělej moudře, a měj před očima cíl).

Nad naším zabydlováním se na této zemi či nad naší důvěrou, se kterou bychom raději chtěli opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu, uvažujme teď každý sám…