Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA JÁHNA JAKUBA Z 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sestry a bratři!

Možná teď napjatě čekáte, co vám řeknu. Podívejme se spíše, co říká Ježíš. V dnešním evangeliu klade otázku: Za koho mne pokládáte? Tato otázka není nějakým průzkumem veřejného mínění, ale vážně míněnou otázkou po tom, jaký mají učedníci vztah k Ježíšovi.

Podobnou otázku položil Ježíš také kdysi mně. A nabídnul povolání ke kněžství: vzpomínám si, že to bylo na Zelený čtvrtek právě v tomto kostele při celonoční adoraci. Postupně mi Ježíš odhaloval velikost tohoto poslání, dával sílu k bojům, a přes všechny překážky dovedl až k tomu, čeho jsme včera mnozí byli svědky.

Také nás se Ježíš ptá, za koho mne pokládáte? Z náboženství si možná pamatujeme řadu odpovědí: Spasitel, Vykupitel, Pán, Mistr… Je pro mě však živý osobní Bůh, se kterým mohu hovořit, kterému důvěřuji?

Ježíšovo mesiášství (pomazání) nespočívá pouze ve slávě. Jeho mesiášství je spojeno s utrpením: „Budou hledět na toho, koho probodli.“ Lidé jeho doby toto nemohli pochopit. Proto učedníkům důrazně přikazuje, aby o tom nemluvili. I my dnes máme trochu problém toto pochopit.

Přitom je to poměrně jednoduché. My všichni jsme Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, jak rázně píše sv. Pavel v dopise Galaťanům. Ježíš Kristus je jednotící prvek, cesta ke svobodě a ke spáse. Křest a víra v něj nám dává svobodu, což znamená vykoupení z otroctví hříchu. Máme cenu Kristovy krve. A to je dost, myslím, na to, abychom s Bohem hovořili, abychom k němu volali.

Vraťme se ještě k evangeliu. V závěru zazněla Ježíšova výzva: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě.“ Možná nás toto děsí. Každý máme dost svých starostí a k tomu si ještě máme brát kříže? Ale těmi kříži jsou míněny právě naše slabosti, nedokonalosti, utrpení. Nést své kříže znamená také trpělivé plnění každodenních povinností. Cílem není sebezničení, smrt, ale nový život ve spojení s křížem Ježíše Krista.

Letošní rok se více mluví o víře. Za chvíli budeme – stejně jako každou jinou neděli –vyznávat víru. Uvědomme si přitom, kým je pro nás Ježíš. Figurka z Betléma? Mesiáš? Živý Bůh?