Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – FANTASTICKÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

K duchovnímu růstu člověka patří i dobrá duchovní četba. K dnešnímu svátku Božího milosrdenství se zaposlouchejme do myšlenek P. Eliase Velly z knihy Zakotvit svůj život v Bohu:

Pamatujeme si na příhodu z evangeliu o té ženě, která byla přistižena při cizoložství. Ona byla hříšnice. A lidé ji chtěli kamenovat. Měli v úmyslu ji kamenovat ne proto, že byli zlí, ale že museli zachovávat zákon. A ten zákon byl velmi jasný: Žena přistižená při cizoložství musí být ukamenována. Tak tato žena v evangeliu neměla v tom okamžiku nic na obranu. Nemá slov. Ona ví, že musí být ukamenována. Tak jde k Ježíši. Neříká Mu nic. Jen před Něho jde a odevzdává se Mu. Ona se jen odevzdává do rukou Ježíšových. Ona se nehájí. Ona si je vědoma toho, že je hříšnice. A protože je hříšnice, Bůh ji může uzdravit.

Mnohokrát lidé, kteří přicházejí ke mně ke zpovědi, začínají vyznávat hříchy jiných. Je důležité, abych na sebe vzal plnou odpovědnost za to, co se ve mně děje. Jestliže mi například nějaký člověk něco říká, a já se rozhněvám, nesmím říci: „To je tvoje vina, že jsem rozčilený.“ Protože ten člověk mi může odpovědět: „A proč jsem řekl stejná slova druhému člověku, a on se nerozhněval? Tak to je něco v nepořádku s tebou. Dobrá, já jsem podnítil trochu tvé emoce, ale ty jsi ten, kdo musí být uzdraven.“

Nyní Ježíš říká ženě dvě velmi krásná slova. To první slovo je: „Ženo, já tě neodsuzuji.“ A dovedete si představit, co Ježíš této ženě říká? On jí říká: „Tamti muži se dívají na tvé hříchy. Já se dívám na tebe. Tamti muži tě soudí podle tvého hříchu. Já tě prostě miluji, protože jsi moje dcera. A žádný hřích mi nemůže nikdy zabránit, abych tě miloval. Ale, ženo, já tě neodsuzuji.“ Musíte být velmi opatrní. On neříká: „Ženo, já neodsuzuji tvůj hřích.“ Ale On říká: „Já neodsuzuji tebe. Pro mě zůstáváš tím, čím jsi byla předtím – mou dcerou. Mou milovanou dcerou.“ Protože – víte – láska Boží k nám je tak velká, že žádný hřích není větší než láska Boží ke mně. Bůh mě nemiluje proto, že já Mu sloužím, ale Bůh mě miluje proto, že jsem Jeho synem.

Ježíš té ženě řekl: „Ženo, já tě neodsuzuji. Já tě přijímám jako předtím, jako jednu svou dceru. Ale jdi a už více nehřeš. Já tě nemiluji pod podmínkou.“ On té ženě neřekl: „Ženo, jestliže mi slíbíš, že už nebudeš hřešit, pak tě budu milovat.“ Ale On jí říká: „Prostě já tě miluji. Ať už budeš opakovat svůj hřích, nebo ne, já tě miluji. Ale pro tvé vlastní dobro, prosím, nehřeš více.“

Zde je něco, co mě opravdu uvádí v nadšení, protože to také vidím, když medituji o podobenství o marnotratném synu. Je to ten marnotratný syn, který jde k Ježíši, který jde k otci s celým svým špinavým oblečením. Přichází z cizí země, v rukou nemá žádné suvenýry. Tím jediným suve¬nýrem, který může dát svému otci, je jeho špinavý šat. A přichází před svého otce. A první věc, kterou ten otec dělá, je to, že ho objímá i v tomto špinavém šatu. Neříká marnotratnému synovi: „Ano, já tě přijímám, ale prosím, nejdříve jdi, umyj se, obleč si nové šaty, a potom přijď a já tě obejmu a přijmu tě.“ Ta první věc, kterou dělá, je to, že ho objímá. A tak, ať už jste hříšník nebo světec, dnes se snažte radovat a těšit se z objetí Božího. Protože Bůh vás miluje, a On vás miluje pouze proto, že vy jste Jeho syny a vy jste Jeho dcerami.

Toto je příběh marnotratného syna. Ale může to být můj vlastní příběh. Může to být můj vlastní život, může to být má vlastní situace. Dnes vám Ježíš říká: „Nedívejte se již na svou minulost!“ Podívejte se na ni jen proto, abyste ji uzdravili. Ale nedovolte své minulosti, aby vás dále znepokojovala. Protože Ježíš přibil vaše hříchy na kříž, aby tam byly, aby vás vykoupil z rukou ďábla.

Dovedete si představit tu velkou radost nějakého vraha, který před soudcem slyší rozsudek tohoto soudce, který mu říká: „Jsi svobodný!“? Dovedete si představit tu radost toho nemocného člověka, který jde ke svému doktorovi po provedení všech těch testů a léčebných procesů, a pak slyší, jak jeho doktor říká: „Jsi vyléčený!“? Dovedete si představit radost člověka, který se topí v moři, a pak na poslední chvíli cítí, jak ho nějaký člověk pozvedá a říká mu: „Jsi zachráněn!“? A toto je ta dobrá zpráva, kterou Ježíš dává dnes každému z nás.

A tak poprosme Ježíše, když vstoupíme do Jeho přítomnosti, aby seslal na každého z nás svého svatého Ducha a aby nám dal tento krásný zážitek, abychom cítili, že nám Otec odpouští. Ano, můj Pane, já jsem hříšník. Ano, můj Pane, já vím, že jsem zhřešil. Ale Pán vás nyní objímá s vašimi hříchy. „Jdi a více nehřeš. Ale věz: Já tě neodsuzuji. Já tě miluji navzdory tomu, co se stalo v minulosti. Já tě miluji prostě proto, že ty jsi můj syn, prostě proto, že ty jsi má dcera.“ Podívejte se na Ježíšův kříž a vizte svůj hřích přibitý na tomto kříži. Ježíš za vás zaplatil cenu. A tak spíše, než abyste přemýšleli o svém hříchu, dívejte se na budoucnost. Dívejte se na Něho a radujte se, že jste nalezli svého Spasitele.