Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE POSTNÍ – POKUŠENÍ

Tradiční evangelium 1. neděle postní: Ježíš je pokoušen…

Máme se dnes s Učící se církví zamýšlet nad pokušeními. Co to je pokušení? Je to jakési lákání ke zlu. Může pocházet od ďábla, ale stejně tak může vycházet z naší zraněné lidské přirozenosti, může vycházet od světa, od lidí kolem nás. Těch zdrojů pokušení může být celá řada. Nemělo by nás to překvapit. Už v knize Sirachovcově čteme: „Synu, přicházíš-li sloužit Bohu, připrav se na pokušení.“

Tady je moc důležité si uvědomit, že pokušení není ještě hřích! Může mě napadnout sebehorší myšlenka, sebehorší představa, sebehorší nápad, ale dokud odporuji, dokud nesouhlasím, nejenom že nehřeším, ale vítězím a z překonaných pokušení vycházím silnější než jsem byl na začátku – moje vůle se stává pevnější, připravenější pro Boží volání.

Samozřejmě každé pokušení je nebezpečné a neměli bychom se mu bez přiměřeného důvodu vystavovat. Ne nadarmo se říká, že kdo hledá nebezpečí, zahyne v něm.

Ta pokušení mohou mít různou a různou podobu. Na jednu takovou podobu upozorňuje jedno výstižné zamyšlení z asi 35 – 40 let starých Katolických novin. Nic neztratilo na své aktuálnosti. Nese název Jsi-li.

Znala jsem jednu stařenku, která nebyla tak docela du¬chem při sobě. Lidé si o ní vypravovali: Mívala jediného syna. Dostal tyfus. V nemocnici ho dali už jakž takž do po¬řádku. Jela tam na návštěvu. Tehdy ještě nebyly tak přísné předpisy ohledně infekčních nemocí. Jela tam ovšem hlav¬ně proto, že doma zabíjeli. Vyhublý syn vypravoval, že ne¬smí nic jíst, že dostává jen čaj. Bylo jí ho líto. Přemlouva¬la, prosila, zapřísahala – až si vzal jednu jitrnici. Pak už ho nezachránil nikdo. Zoufalá matka nemohla ani na pohřeb. Nakonec se stala místní figurkou. Celý život ji pronásle¬dovala představa: Zabila jsem syna!

Pokušení, které slyšela, znělo patrně podobně jako teh¬dy u Pána Ježíše: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať se z něho stane chléb!“ Ta matka patrně slyšela slova: „Jsi-li dobrá matka, donuť to ubohé dítě, ať něco dobrého sní, když ho ti doktoři trápí hladem.“

Pokušení může znít různě – podle místa a okolností: „Jsi-li dobrý kamarád, nenecháš přece přátele jít pěšky a svezeš je, i když jsi pil pivo!“ Anebo: „Jsi-li dobrý otec, nedopustíš pře¬ce, aby tvé děti postrádaly, co mají sousedovy děti – i když to samozřejmě nebude docela podle zákona.“ Anebo: „Jsi-li ješ¬tě hezká a šikovná žena, proč máš odmítat nápadníky jen pro¬to, že nosíš snubní prstýnek? Tvůj muž přece určitě také…“ A dokonce někdy i důvody, které znějí nábožně a biblicky, přesně jako u Pána Ježíše na poušti: „Jsi-li dobrý křesťan…“

Víme, co máme odpovídat? Bylo by dobré znovu si pře¬číst ve všech třech synoptických evangeliích, jak Pán Ježíš odvrátil útoky. Za použití zdravého rozumu vedeného vírou.