Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Liturgie Svatého týdne

Víme dobře, čemu se říká „klíčové okamžiky“. Mohou to být okamžiky ve sportovním utkání, ve kterých jde o všechno, ale je to jenom hra. Ovšem klíčové okamžiky má i lidský život. Takovým okamžikem může být maturita, svatba, nevyléčitelná nemoc, smrt někoho blízkého.

Klíčové okamžiky má i život církve. Každoročně je prožíváme ve Svatém týdnu. A já vás chci dneska pozvat k jeho slavení. Nejsou důležité jenom Velikonoce. Důležitý je celý Svatý týden. Kdo neprožije s Kristem jeho sebedarování v Eucharistii, kdo neprožije s Kristem jeho utrpení a smrt, ten nemůže naplno prožít ani Velikonoce. A tak vás všechny – děti i dospělé – moc zvu ke slavení celého Svatého týdne.

Vstoupíme do něj za týden Květnou nedělí. Budeme si připomínat, jak Pán Ježíš krátce před svým ukřižováním vjel na oslátku do města Jeruzaléma, za jehož hradbami byl krátce na to ukřižován. Budeme si připomínat lidskou vrtkavost, budeme si připomínat, že to byl tentýž dav, který o Květné neděli volal „Hosana“ a o Velkém pátku zfanatizovaně křičel: „Pryč s ním, ukřižuj ho!“

Dalším důležitým dnem bude Zelený čtvrtek. Je to den, kdy Pán Ježíš poprvé proměnil chléb ve své tělo a víno ve svou krev a řekl apoštolům, aby to činili i oni na jeho památku. Ustanovil tak svátost kněžství a svátost Eucharistie. Proto na Zelený čtvrtek ráno vyrazíme s ministranty – služebníky oltáře – do ostravské katedrály na oslavu svátku kněžství – na mši svatou, kterou společně slaví otec biskup se svými kněžími, a při které kněží obnovují své kněžské závazky. Také se při té mši svaté budou světit oleje: olej křtěnců, křižmo, olej nemocných, kterým se pak bude i v naší farnosti po celý rok udílet svátost pomazání nemocných. A když je to OSLAVA kněžství, pak po mši svaté s ministranty vyrazíme i na něco dobrého.

Na Zelený čtvrtek večer se pak sejdeme v naše farním kostele, ve kterém budeme slavit památku Ježíšovy Poslední večeře, kdy proměnil chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev. Poděkujeme za dar Eucharistie. Velmi působivé jsou na Zelený čtvrtek závěrečné obřady: Jako Pán Ježíš po Poslední večeři odešel do Getsemanské zahrady, tak kněz v průvodu odnese Nejsvětější Svátost k bočnímu oltáři, který bude v ten večer vyzdoben jako Getsemanská zahrada. Velmi působivý je též obřad odhalování oltářů. Z oltářů budou odstraněny všechny plachty, všechny svíce všechna výzdoba. Zůstanou holé. Budeme si tak připomínat, že Pán Ježíš byl při bičování a křižování obnažen a ode všech opuštěn.

Na Velký pátek se nikde na celém světě neslaví mše svatá. Večer se sejdeme k nádherným a hlubokým Velkopátečním obřadům. Uslyšíme při nich biblické texty o Ježíšově utrpení a smrti, budeme se pak modlit nádherné zpívané velkopáteční přímluvy, po nich budeme uctívat Ježíšův kříž a opět přijmeme Eucharistii s vírou, že Ježíš sám je tím největším pomocníkem při nesení našich životních křížů.

Nejdůležitější a nejkrásnější jsou pak obřady Veliké noci vzkříšení na Bílou sobotu večer. Začínají po západu slunce žehnáním ohně. Rozsvícené svíce se pak vnášejí do temného kostela, který se postupně rozzáří a rozezvoní, zazní nádherný chvalozpěv Exultet, zazní biblická čtení o tom, jak od počátku si Bůh vedl svůj lid, až mu dal Vykupitele, který za něj zemřel a vstal z mrtvých, bude se světit křestní voda, obnovíme svůj křestní slib a prožijeme eucharistickou oběť se svatým přijímáním, ve kterém se nejtěsněji spojíme se vzkříšeným Kristem. Ježíšovo vzkříšení, které je zárukou i našeho vzkříšení, pak budeme slavit celých 50 dní. Jsou to všechno nádherné a hluboké obřady. Moc vás všecky na ně zvu. Budeme s Ježíšem přes Golgotu kráčet k velikonočnímu jitru a budeme si připomínat, že i náš život může mít různé ty Golgoty, ale že i my můžeme s Ježíšem směřovat k velikonočnímu jitru. Ještě jednou vás všecky moc zvu…